Thông tin liên hệ

Write us


Dịch vụ Thành lập công ty mới
Công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên trở lên) Công ty Cổ phần Công ty hợp danh Doanh nghiệp tư nhân Hộ kinh doanh cá thể, Chi nhánh/Văn phòng đại diện…
Dịch vụ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Thay đổi tên công ty, chuyển đổi loại hình công ty Thay đổi trụ sở công ty, bổ sung thành viên, cổ đông Thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Các thay đổi khác
Khai báo tạm dừng kinh doanh với thuế
- (Doanh nghiệp cung cấp ĐKKD (chụp) + Thời gian dự kiến tạm dừng)
Hoàn thiện hồ sơ thuế sau khi thành lập doanh nghiệp :
Khai thuế môn bài Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn và chữ ký số điện tử.